Aktieägarna i AB Edsbyns Elverk (publ), 556015-7686, kallas härmed till extra bolagstämma onsdagen den 3 november 2021 kl. 17.00 i Pingstkyrkan, Långgatan 12 i Edsbyn.

Rätt att deltaga

Aktieägare som önskar delta vid den extra bolagstämman skall vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 26 oktober 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att utöva sin rösträtt på stämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB.

Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 28 oktober 2021.

Anmälan om deltagande

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska anmäla detta senast den 28 oktober 2021.
Anmälan kan göras skriftligen under adress: AB Edsbyns Elverk (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, per telefon 08-402 91 33 eller, såvitt avser privatpersoner, via ett digitalt anmälningsformulär som nås via DEN HÄR LÄNKEN.

Vi vill även påminna om möjligheten att deltaga i stämman via ombud.

För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman.

LÄNK TILL FULLMAKTSFORMULÄR FINNS HÄR.

Förslag till dagordning

Bolagets styrelse, tillsammans med ägare till 27 212 aktier av serie A och 26 217 aktier av serie B, har begärt att en extra bolagsstämma sammankallas för att behandla följande frågor:

ÄRENDEN

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande samt godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller flera justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av försäljning av Edsbyns Elnät AB till Ellevio Holding 4 AB
 • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar godkänna försäljningen av aktierna i Edsbyns Elnät AB till Ellevio Holding 4 AB.
 1. Ändring av bolagsordningen, innebärande att § 13 (Hembud) i bolagsordningen tas bort
 • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning i vilken tidigare § 13 (Hembud) tagits bort.
 1. Ändring av bolagsordningen, innebärande att § 3 (Verksamheten) i bolagsordningen ändras
 • Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning i vilken tidigare § 3 (Verksamheten) ges följande lydelse: ”Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom och/eller att bedriva verksamhet med anknytning till energiområdet, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.”
 1. Likvidation av bolaget
 • För det fall bolagsstämman inte bifaller antingen: (i) punkterna 7 och 8 eller (ii), om punkterna 7 och 8 inte bifalls, punkt 9 ovan; föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolaget ska träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 § aktiebolagslagen. Skälet till att bolaget ska träda i likvidation är att en klar majoritet av bolagets aktieägare önskar att bolaget ska avyttra sina verksamhetstillgångar samtidigt som en minoritet bland aktieägarna vill stoppa en sådan försäljning.
 • Ett alternativ till likvidation är att bolaget får en ny majoritetsägare eller att verksamhetsföremålet i bolagets bolagsordning ändras på ett sätt som möjliggör avyttring av samtliga verksamhetstillgångar. I övrigt ser styrelsen i dagsläget inga alternativ till att försätta bolaget i likvidation.
 • Om stämman beslutar om likvidation, föreslås beslutet gälla från och med den 1 januari 2022. Dagen för skifte av bolagets återstående tillgångar beräknas kunna infalla tidigast under år 2023.
 • Styrelsens preliminära bedömning att skifteslikviden kan uppskattas till 340 miljoner kronor. Det slutliga utfallet är dock beroende av ett flertal osäkerhetsfaktorer, som gör att det slutliga utfallet kan bli såväl högre som väsentligt lägre.

Därutöver har nedanstående aktieägare begärt att följande frågor behandlas vid stämman:

 1. Ändring av bolagsordningen, gällande fråga om konvertering av aktier
 • Aktieägarna Daniel Forslund, Maria Owén och Hans Jonsson föreslår att det införs en ny paragraf i bolagsordningen med följande lydelse: ”A-aktie ska kunna omvandlas (konverteras) till B-aktie på begäran av ägare till A-aktie. Framställning därom ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier, som önskas omvandlade och, om omvandlingen inte avser vederbörandes hela innehav av A-aktier, vilka av dessa omvandlingen avser. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan dröjsmål behandla frågor om omvandling av aktie, vars ägare framställt begäran om sådan omvandling. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för registrering.
 1. Ändring av bolagsordningen, gällande fråga om likvidation
 • Aktieägarna Daniel Forslund, Maria Owén och Hans Jonsson föreslår ett tillägg till bolagsordningen av innebörd att kvalificerad majoritet krävs för att försätta bolaget i likvidation.
 1. Ändring av bolagsordningen, gällande fråga om hembud
 • Aktieägaren Daniel Forslund föreslår ett tillägg till bolagsordningen av innebörd att aktier av serie A som förvärvas av, eller ges som gåva till Ovanåkers kommun, skall undantas hembudsskyldighet enligt paragraf 13 i bolagsordningen. Undantaget föreslås gälla från beslutsdagen fram till nästkommande årsstämma.
 1. Stämmans avslutande

Särskilda majoritetskrav och villkor

För giltigt beslut om bolagsordningsändring enligt punkterna 8, 9, 11, 12 och 13 krävs att respektive förslag biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid den extra bolagsstämman. Övriga beslut fattas med enkel majoritet.

Avseende samtliga beslut som kräver registrering föreslås att bolagets verkställande direktör befullmäktigas att göra de mindre justeringar av stämmans beslut som må visa sig erforderliga i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Kompletterande information

Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före bolagsstämman. Handlingarna kommer även sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Edsbyn i september 2021

AB Edsbyns Elverk (publ)

Styrelsen