Rekommendationer och åtgärder i anledning av Ellevios offentliga uppköpserbjudande

Ett bolag inom Ellevio-koncernen (nedan kallat ”Ellevio”) har idag tillkännagivit sin avsikt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till samtliga aktieägare i AB Edsbyns Elverk (publ)(nedan kallat ”Edsbyns Elverk”).

Styrelsen för Edsbyns Elverk rekommenderar aktieägarna att acceptera Ellevios erbjudande. Det erbjudna priset, om 2 111 kr per aktie i Edsbyns Elverk, bedöms vara förmånligt för aktieägarna. Ett offentligt uppköpserbjudande har dessutom fördelen att aktieägarna kan påräkna betalning betydligt snabbare än i andra avvecklingsalternativ

Som en del av budförberedelserna har det ingåtts ett avtal om överlåtelse av Edsbyns Elverks dotterbolag, Edsbyns Elnät AB, till Ellevio. Överlåtelsen baseras på ett överenskommet företagsvärde om 239 miljoner kronor för Edsbyns Elnät AB.

Såväl Ellevios offentliga erbjudande, som överlåtelsen av Edsbyns Elnät AB, är villkorade av att vissa beslut fattas vid en extra bolagsstämma i Edsbyns Elverk. 

Styrelsen för Edsbyns Elverk avser därför att kalla till en extra bolagsstämma den 3 november 2021, där aktieägarna föreslås fatta de beslut som krävs för fullbordande av Ellevios bud ochöverlåtelsen av Edsbyns Elnät AB.

Se även pressinformation hos Ellevio

För ytterligare information, kontakta gärna:

Björn Myhrberg, styrelseordförande
Tel: 070-259 29 99, e-post: bjorn.myhrberg@abersten.com

Nils Anderssonverkställande direktör
Tel: 070-344 57 42 , e-post: nils.andersson@edsbynselverk.se